اختلال اضطراب اجتماعی

حوریه حاجیلو؛ فاطمه اسکندری؛ مسعود زارع زادگان

دوره 3، شماره 32 ، آبان 1401

چکیده
  اضطراب اجتماعی، ترس آشکار و پیوسته از موقعیتهای اجتماعی و عملکردی است که سبب ارزیابی منفی در مورد شرکت در موقعیتهای ارتباطی شده و میتواند به دورافتادگی و جدایی فرد از اجتماع منجر گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اختلال اضطراب اجتماعی تهیه گردید. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده که با روش مطالعات کتابخانه تهیه گردیده است. ابزارهای ...  بیشتر

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) و کاربرد آن در درمان افسردگی

مسعود زارع زادگان

دوره 3، شماره 26 ، اردیبهشت 1401

چکیده
  ذهن آگاهی نوعی خاصی از توجه است. توجهی بدون قضاوت و با آغوش باز به اندیشه ها و احساسات و حسهای بدنی و هر پدیده ای که در درون روان آدمی پدید آید و البته همین نگرش به محرکهای محیطی نیز تعمیم می شود. این شباهت زیادی با "گشودگی به تجربه" در درمانهای وجودی دارد. ذهن آگاهی به نوعی یک توجه با تمرکز محسوب می شود زیرا بر نگاه بی واسطه به هر آنچه ...  بیشتر

اثربخشی تحلیل رفتارمتقابل بر بلوغ عاطفی وباورهای ارتباطی در زوجین

مسعود زارع زادگان؛ فرنگیس نوری باجگیرانی

دوره 2، شماره 23 ، بهمن 1400

چکیده
  چکیدهزمینه و هدف:تحلیل رفتار متقابل یکی از نظریاتی است که روابط بین فردی، فرایند حوادث زندگی و واکنش های متقابل افراد با یکدیگر توجه بسیار داشته و برای مسائل بین فردی، راهکارهای کاربردی ارائه داده است. لذا هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی تحلیل رفتار متقابل بر بلوغ عاطفی و باورهای ارتباطی بود.روش کار: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح ...  بیشتر

رابطه ی خود دلسوزی واسترس ادراک شده با رفتارهای خود مراقبتی در بیماران بهبود یافته ی کرونایی

مسعود زارع زادگان

دوره 2، شماره 23 ، بهمن 1400

چکیده
  چکیده:هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین خود دلسوزی و استرس ادراک شده با رفتارهای خود مراقبتی در بیماران بهبود یافته کرونایی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تعدادی از بیماران بهبود یافته کرونایی در شهریور و مهر ماه 1399 که در بیمارستان بزرگ دزفول( دکتر گنجویان) بعد از مراجعه و یا توسط اورژانس با داشتن ...  بیشتر