بازاریابی حسی ،ابعاد ، مولفه ها و نقش آن بر ماندگاری برند

مرجان یزدان پور؛ سید محمد مهاجر؛ میرمهدی حسینی

دوره 2، شماره 23 ، بهمن 1400

چکیده
  امروزه در حوزه بازاریابی ، انجام تحقیقات با عنوان بررسی حواس پنج گانه در رفتار مصر کننده سرفصل جدیدی را با نام بازاریابی حسی ایجاد کرده ا ست. شرکت ها و برند های مطرح سعی درایجاد ارتباط دو طرفه و تعامل با مصرف کننده و به کارگیری روش های نوین جذب و ایجاد اعتماد درمشتری دارند.دراین میان بازاریابی حسی روشی نوین و فرآیندی است که می تواند ...  بیشتر