مدیریت
بهبود عملکرد کیفیت شرکت ها با استفاده از روش های مدیریت سودآوری

محمدصادق وفاخواه

دوره 4، شماره 40 ، تیر 1402

چکیده
  این مقاله در چارچوبی پویا به بررسی رابطه بین مدیریت سود و عملکرد مالی شرکت‌ها در کشورهای انگلیسی زبان جنوب صحرای آفریقا می‌پردازد. این مطالعه نشان می‌دهد که چگونه این رابطه از طریق معیارهای کیفیت خوب عملکرد حاکمیت شرکتی و افشاء جامع تعدیل می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که اثرات عملکرد مدیریت سود حتی پس از کنترل درون‌زایی پویا، ...  بیشتر