نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

2 دانش آموخته MBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

 هدف از این پژوهش، ایجاد و اعتبار سنجی مقیاس چند بعدی وفاداری برند است. این مقاله از طریق دو مطالعه جداگانه که شامل 592 مصرف کننده آمریکایی است ، روند دقیق ایجاد مقیاس را گزارش می کند. مطالعه 1 شامل تولید گویه های مقیاس ، اعتبار سنجی محتوایی و تلخیص مقیاس است ، در حالی که مطالعه 2 شامل یک روش جمع آوری داده های دو مرحله ای شامل ارزیابی مقیاس وفاداری برند تلخیص شده در شبکه ای از روابط منطقی می باشد. نتایج نشان می دهد مقیاس وفاداری برند 20 گویه ای دارای اعتبار سازه ای قوی به عنوان یک مقیاس انعکاسی مرتبه اول ، از مقیاس مشتق شده مرتبه دوم است. یافته‌ها حاکی از آن است که اگر مصرف کنندگان درگیر رفتارها / شناخت ها شوند (همانطور که در مقیاس وفاداری برند مشخص شده است) ، روابط بین مصرف کننده و برند به احتمال زیاد پایدار و قابل پیش بینی خواهد بود ، همچنین احتمالاً متحمل اثرات مخرب زمانی خواهند شد ، و مهمتر از همه ، احتمالاً یکنواخت خواهند ماند. برای شاغلان ، از نمره کلی وفاداری برند می توان برای ارزیابی عملکرد برند در طول زمان و برای اهداف معیار سنجی صنعت استفاده کرد. علاوه بر این ، ابعاد وفاداری برندِ اندازه گیری شده ،مسیر مشخصی را ارائه می دهد که براساس آن می توان اقدامات بازاریابی اصلاحی را اجرا کرد.

کلیدواژه‌ها