نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

2 دانش آموخته MBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

ارتباطات بین نسلی درون خانواده، منبع مهمی از ارزش ویژه برند است. این تحقیق، بررسی می کند که چگونه ارتباطات بین نسلی بر ارزش ویژه برند از طریق مکانیسم های چندگانه اثر می گذارد. یک بررسی دقیق ماهیت و فرایند ارتباطات بین نسلی دو حالت مجزای تاثیرات بین نسلی را نشان میدهد- گفتمان بین نسلی و توصیه های بین نسلی. شواهد بدست آمده از مطالعات تجربی در مقیاس وسیع با استفاده مدلسازی معادلات ساختاری نشان میدهد که این دو حالت ارتباطات بین نسلی بطرق متفاوتی بر ارزش ویژه برند، از طریق مکانیسم هایی متضاد تاثیر دارند. نکات مدیریتی و جهت هایی برای تحقیقات آینده در آخر مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها