نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رییس موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

بسیاری از سازمان های بازاریابی مقاصد توریستی در ایالات متحده امریکا و مکانهای دیگر با کاهش بودجه برای بازاریابی توریسم به خصوص برای تبلیغات مواجه اند. این تحقیق با استفادهاز رویکرد RCL یک مدل سه مرحله ای را ارزیابی میکند رویکردی که رابطه ی بین گزینه های غیر مستقل مختلف را کنترل میکند و ناهمگنی را در پاسخ های فردی نسبت به تبلیغات در نظر میگیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل RCL پیشنهادی در مقایسه با مدل Logit قدیمی به تناسب بسیار بهتری می رسند و نشان می دهد که تبلیغات توریسم به صورت چشمگیری برتصمیمات توریستی با متغیر های مختلفی از جمله (سن، درامد، مسافت و دسترسی به اینترنت) تاثیر می گذارد. متغییر هایی که این تصمیم را تعدیل می کند ،به مرحله ی تصمیم و نوع کالا وابسته است . این یافته های نشان میدهد که این رویکرد مبنای بهتری را برای ارزیابی و طراحی بهتر صحنه های تبلیغاتی فراهم می کند .

کلیدواژه‌ها