نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رییس موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

سازمانهای غیر انتفاعی (NPOs) به یک شخص ثالث از تلفیق با دولت، و جوامع کسب و کار تبدیل شده اند. NPO های متعددی فعالیتهای خود را در همکاری فرا-سازمانی با دولتها و شرکتهای بزرگ خصوصی انجام میدهند. با این حال، به دلیل چشم انداز مبهم بازاریابی و سازمانهای مبهم، NPO ها با چالش در دستیابی به بودجه بیشتر روبرو هستند. این مطالعه به منظور بررسی روشهای معقول مدیریت، روابط علی در میان چشم انداز سازمانی، استراتژیهای مدیریت، و مدیریت منابع انسانی NPO ها را مورد مطالعه قرار میدهد. این مطالعه روش روابط ساختاری (SEM) و مصاحبه را به منظور بررسی روابط چشم انداز، استراتژیها، منابع انسانی و عملکرد خدماتی در مدیریت NPO ترکیب میکند. مجموعا 529 شرکت کننده از پنج NPO برای شرکت در این مطالعه داوطلب شدند. تمامی آنها کارکنانی هستند که کار آنها به امور خارجی مرتبط است. پرسشنامههایی به منظور جمع آوری داده کمّی مورد استفاده قرار گرفته، و نرم افزار AMOS برای تجزیه و تحلیل SEM به کار گرفته شد. نتایج این مصاحبه نشان دادند به دلیل محدودیت بودجه، NPO بایستی کیفیت عالی خود را در خدمات حفظ نموده، و از پیش، برروی حفظ بهترین تصویر عمومی برای دستیابی به بودجه بیشتر از سوی دولت و سایر شرکتها تمرکز نمایند. از نظر داخلی، آنها میبایست برروی بهره وری مدیریت تمرکز کرده و استراتژیهای نوآورانه کسب و کار را به منظور تضمین تاثیرگذاری مناسب به کار ببرند.

کلیدواژه‌ها