نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رییس موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

وفاداری به برند یک ابزار مهم در زمینه ارزیابی موفقیت برند در بازار های B2B است، لذا عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به برند در بازار های B2B نسبت به بازارهای دیگر کاملا متفاوت است. درحالیکه فرنچایز(حق امتیاز) جهانی به عنوان یک روش ورود عمده به بازار های نوظهور پذیرفته شده است تحقیقات محدودی نیز وجود دارد که بر شناسایی عوامل موثر بر وفاداری به برند در بازار های نوظهور متمرکز هستند. این مقاله یک مدل ناهمگون شناختی را از عوامل موثر بر وفاداری به برند در بازار های نو ظهور را مورد بررسی قرار داده است. فرضیه ها بر اساس دیدگاه های فرنچایز ها و با استفاده از داده های نظر سنجی از فرنچایز ها در کشور هند مورد آزمایش قرار گرفته اند. پاسخگویان با استفاده از نمونه گیری تصادفی بر اساس موقعیت جغرافیایی و نوع صنایع انتخاب شدند. نتایج نشان داد که شایستگی ادراک شده فرنچایز و سطح به اشتراک گذاری اطلاعات نقش اساسی و تاثیر گذار بر وابستگی عاطفی به برند و ارزش ارتباط درک شده ایفا می کنند که در نوع خود موجب بهبود وضعیت وفاداری به برند می شود. مفاهیم نظری و عملی و همچنین مسیر های پژوهشی آینده نیز مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها