نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته DBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

برآورد و ارزیابی قابلیت مدیریت ریسک (RMC) پیمانکاران پیش از انتخاب پروژه تاثیر قابل توجهی در تحویل موفق پروژه دارد. در این مقاله قابلیت مدیریت ریسک پروژه‌های پیمانی بزرگراهی در نیجریه ارزیابی شده است. این پژوهش شامل مروری بر منابع موجود و بررسی پرسش‌نامه‌ای هجده پروژه نوسازی در نواحی جنوب غربی نیجریه می‌شود. میزان بلوغ پیمانکاران در چهار مقیاس مختلف و با استفاده از نظریه فازی ارزیابی شده است. نتایج بدست آمده نشانگر آن است که میزان بلوغ مدیریت ریسک کل پیمانکاران در سطح "مبتدی" قرار دارد. همچنین مشاهده شد که میزان بلوغ پیمانکاران در RMCهای مختلف، اطلاعات تکمیلی لازم برای تصمیم‌گیری و انتخاب پیشنهاد (مناقصه/مزایده) برنده را فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها