نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناس

2 دانشجوی دکترا ی روان شناسی عمومی شهرکرد

3 روانشناس،کارشناس ارشدشخصیت ازادالکترونیکی تهران

4 کارشناسی روان شناسی ازاد خمینی شهر

چکیده

در این پژوهش از روش شبه آزمایشی از نوع طرح تحقیق پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعة آماری این پژوهش شامل 30 نفر از دانشجویان شهر اصفهان که مبتلا به ضعف در ابعاد شخصیتی تشخیص داده شدند، بهصورت هدفمند انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه 15 نفره در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. اطلاعات حاصل از پیشآزمون و پسآزمون هر دو گروه با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که در پسآزمون، مؤلفههای ابعاد شخصیت و هیجان تحصیلی دانشجویان در آزمودنیهای گروهدرمانی نوروسایکولوژیک نسبت به آزمودنیهای گروه گواه، بهبود معناداری داشته است.
.

کلیدواژه‌ها