نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش پذیر DBA مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران

2 رییس موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

امروزه در حوزه بازاریابی ، انجام تحقیقات با عنوان بررسی حواس پنج گانه در رفتار مصر کننده سرفصل جدیدی را با نام بازاریابی حسی ایجاد کرده ا ست. شرکت ها و برند های مطرح سعی درایجاد ارتباط دو طرفه و تعامل با مصرف کننده و به کارگیری روش های نوین جذب و ایجاد اعتماد درمشتری دارند.دراین میان بازاریابی حسی روشی نوین و فرآیندی است که می تواند با ایجاد شناخت و درک نیازها و سلیقه مشتری ضمن ایجاد سودآوری منجر به هویت بخشی و ماندگاری برند گردد.بازاریابی حسی، گرایشی نوین در بازاریابی است که شکل های مختلف آن در دهه اخیر مورد توجه بسیاری از صاحب نظران و اندیشمندان بازاریابی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی بازاریابی حسی و ابعاد و مولفه های موثر بر آن پرداخته و درنهایت راهکارهای تعامل و جذب مشتری و تصویر سازی برند را ارائه می نمایداین پژوهش جزء مطالعات مروری بوده است و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها