نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

روان شناس

چکیده

نقش شادکامی و پیامدهای مثبت پایدار آن در ابعاد مختلف زندگی هویداست. از این رو، شناسایی عوامل موثر بر شادکامی حایز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش معنوی وخلاقیت در شادکامی دانش آموزان بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان کرج در سال تحصیلی96-97 بود. 414 دانش آموز با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله ای انتخاب شدند . برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHI)، پرسشنامه هوش معنوی کینگ(SISRI) وپرسشنامه خلاقیت عابدی(TC) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و شادکامی ( 43/0 = r )، خلاقیت و شادکامی (40/0 = r ) ، هوش معنوی و خلاقیت ( 53/0 = r ) همبستگی معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هوش معنوی و خلاقیت 22% واریانس شادکامی را پیش بینی می کنند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تولید معنای شخصی (از مؤلفه های هوش معنوی) و سیالی و ابتکار (از مؤلفه های خلاقیت) پیش‌بینی کننده‌ی های قوی برای شادکامی هستند.

کلیدواژه‌ها