نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مددکار اجتماعی

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر تبیین نقش تنظیم شناختی هیجان در پیش بینـی پیامدهای درد در بیماران مبتلا به سرطان بود. جامعه پژوهش را کلیه بیماران سرطانی که در بیمارستان بیست و دو بهمن نیشابور تحت درمان بودند، تشکیل می دادند و  80 نفر از آزمودنی های مورد نیاز ازمیان مراجعان تحت درمان سرطان به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهــای ســنجش شــامل فرم کوتاه پرسشــنامة افســردگی، اضــطراب و تــنش و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی وپرسشنامه  ناتوانی حاصل از درد رولند موریس و مقیاس شدت درد (MPI) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS 21 استفاده شد. نتـایج نشـان داد  تنظیم شناختی هیجان 65 درصد واریانس افسردگی و 57 درصد واریانس اضطراب را تبیین می کرد  (P<0/05) ولی در پیش بینی شدت درد و ناتوانی حاصل از آن نقشی نداشت.بنابراین با توجه به یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت تنظیم شناختی هیجان نقش مهمی در پیش بینی پیامدهای درد دارند در نتیجه با طراحی برنامه های خاص در زمینه تنظیم شناختی هیجان میتوان گامی در  پیش برد درمان بیماران مبتلا به سرطان برداشت.

کلیدواژه‌ها