نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته DBA Post موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

این مطالعه یکی از اولین پژوهش هایی می باشد که مدل های کسب و کار دیجیتال (BM) را در صنعت جهانگردی(صنعت سفر) بکار می گیرد. طبقه بندی سیستماتیک و جامعی از پیکربندی BM دیجیتال در صنعت جهانگردی ایجاد شده است که توسط نمونه هایی از شرکت های دنیای واقعی پشتیبانی می شوند. بر اساس تحقیقات کیفی ، ۵۳ کسب و کار دیجیتالی بر اساس عوامل کلیدی ایجاد ارزش شناسایی و طبقه بندی شده اند ، از جمله ۱۰ پیکربندی جدید که در مطالعات قبلی وجود نداشته اند. این مقاله به چارچوب بندی پیکربندی های BM دیجیتال در صنعت جهانگردی کمک می کند و از ایجاد یک درک مشترک بین محققان حمایت می کند. از نظر عملی ، این مطالعه مدل هایی برای ایجاد یا تغییر BM ها ارائه می دهد و می تواند به عنوان دستورالعملی برای کسب و کارهای جهانگردی دیجیتال فعلی عمل کند.

کلیدواژه‌ها