نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری علوم سیاسی

چکیده

به دلیل بحران مالی جهانی ، بانک ها با توجه به تغییرات عمیق در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ، نیاز به بازبینی وضعیت خود دارند. از یک طرف ، ما بر مزایای بانکداری رابطه ای تأکید می کنیم ، که ارتباط نزدیک با مشتریان بانکی برقرار می کند. بانکداری رابطه ای از طریق یک جهت گیری بلند مدت ، باعث ایجاد انگیزه می شود و از نیازهای بلند مدت مشتریان بانک پشتیبانی می کند و منجر به کاهش نابرابری و نوآوری بیشتر شرکت می شود. از طرف دیگر ، رابطه متقابل بین سیاست و بانکداری رابطه ای می تواند جنبه های تاریک داشته باشد. اول ، با ایجاد مرزهای جدید و رقابت در بانکداری ، ممکن است بانکداری رابطه ای مستعد مداخلات سیاسی باشد. دوم ، شوک به بانکداری رابطه ای می تواند به وام گیرندگان منتقل شود. ما بررسی می کنیم که چگونه بانکداری رابطه ای می تواند بر مشکلات خود غلبه کند.

کلیدواژه‌ها