نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترای علوم سیاسی

چکیده

در این مقاله به بررسی نقش مدیریت درآمد رو به پایین و روابط سیاسی در دریافت یارانه های دولتی و قیمت گذاری بازاری یارانه ها می پردازیم. با استفاده از داده های یارانه ای جمع آوری شده از شرکتهای لیست شده در چین طی دوره 2004–2014 ، نتایج نشان می دهد ارتباط معناداری مثبتی بین مدیریت درآمد رو به پایین و دریافت یارانه های دولتی وجود دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که روابط سیاسی یک شرکت برای تامین یارانه برای فعالان ضعیف مناسب بوده ، اما برای فعالان قوی، مناسب نیست. تجزیه و تحلیل قیمت گذاری بازاری نشان می دهد که بازارهای سهام به طور کلی یارانه ها را با ارزش مثبت ارزیابی می کنند ، اما این تأثیر در شرکت هایی که مدیریت درآمد رو به پایین دارند ، بهبود می یابد. هیچ تفاوت مشخصی بین قیمت گذاری بازاری یارانه های دریافت شده توسط شرکت های دارای ارتباطات سیاسی و شرکت های بدون روابط سیاسی مشاهده نمی شود.

کلیدواژه‌ها