نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته Post DBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

شواهد محدودی از اثربخشی تجربی در مورد تلاقی هوش مصنوعی (AI) و مربیگری سازمانی و زندگی وجود دارد. مربیگری "اثربخش است" اما اغلب در دسترس نیست یا مقرون به صرفه نیست. هوش مصنوعی می‌تواند مربیگری را برای دستیابی به مخاطبان گسترده‌تر توسعه دهد، با این حال، ما هنوز نمی‌دانیم که AI-coaching چقدر اثربخش است. این مطالعه که یک کارآزمایی طولی کنترل‌شده همانند سازی شده است، کارآیی یک مربی هوش مصنوعی ربات چت به نام Vici را آزمایش می کند. یک گروه آزمایشی (75 نفر) به مدت شش ماه از Vici استفاده کردند. هشت مقیاس در مورد دستیابی به هدف، تاب آوری، بهزیستی روانشناختی و استرس ادراک شده از گروه آزمایش و کنترل (94 نفر) جمع آوری شد. داده ها در ابتدا، پس از شش ماه استفاده از چت بات، و سه ماه بعد از آن جمع آوری شد. گروه آزمایش افزایش آماری معنی‌داری را در دستیابی به هدف نشان دادند، در حالی که سایر معیارها نتایج غیرمعنی‌داری داشتند. این نتایج را با استفاده از تئوری‌های هدف و کنترل و هوش مصنوعی تفسیر می‌کنیم تا نشان دهیم که مربیگری هوش مصنوعی در یک گستره ی محدود مؤثر است، و همچنین نشان می‌دهیم که هوش مصنوعی می‌تواند مربیگری را به روشی مقرون‌به‌صرفه و اثربخش گسترش دهد.

کلیدواژه‌ها