نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته Post DBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

در نیمه دهه 70 میلادی ، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که درک هر انسانی از مسایل، منحصر به همان فرد است و این تفاوت ها در درک انسانی از کانال های ترجیحی افراد نشات می گیرد. پس از الحاق و کامل شدن نظرات در این خصوص ، علم موسوم به ان. ال.پی(N.L.P) ، که ترکیبی از سه کلمه عصب Neuro) )، زبان (Linguistic) و برنامه ریزی (Programming) است شکل گرفت . سطوح مختلف عصبی – منطقی هرم دیلتز و پی بردن به سرچشمه احساس های وجودی انسان (Core)که از آن می توان جهت رفع مشکلات افراد در کوچینگ و ان. ال.پی استفاده کرد، از جمله موضوع های مرتبط با مباحث مذکور است.
هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین میزان سطح خود شکوفایی افراد در هرم عصبی –منطقی دیلتز به عنوان بالاترین سطح در هرم مذکور با سرچشمه احساس های وجودی انسان(Core) شامل ؛ عشق بدون قید و شرط ، صلح درون، آرامش مطلق ، وحدت با هستی و حس پذیرش به نحوی که فرد احساس کند همه چیز خوب است be ok)) می باشد تا بدین وسیله از نتایج پژوهش مذکور در کوچینگ و ان . ال. پی استفاده شود.بدین منظور پرسشنامه ای برای حدود 40 نفر به صورت تصادفی از جامعه آماری که طی 40 روز به طور مستمر به برنامه خود شکوفایی پرداخته اند ارسال شده است . پرسشنامه به سوال هایی در خصوص ارتباط بین بالاترین سطح هرم عصبی -منطقی هرم دیلتز با پنج حس درونی به عنوان مبداء احساس های وجودی انسانی core)) پرداخته است.

کلیدواژه‌ها