نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رییس موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

اینستاگرام به عنوان یک کانال بازاریابی کارامد و بصری برای ایجاد ارزش ویژهی برند در ذهن مصرفکنندگان استفاده میشود. بنابراین، این مطالعه بر آن است تا فعالیتهای بازاریابی اینستاگرامی را طبقهبندی کند و تأثیرات مرتبط آن بر ایجاد ارزش ویژهی برند مشتریمحور (آگاهی از برند، تصویر برند، کیفیت ادراکشده، عشق به برند، و قصد استفادهی مجدد از اینستاگرام) از طریق فعالیتهای بازاریابی اینستاگرامی را تحلیل کند. در این راستا، دادههایی از 358 مشتری قهوه که از یکی از پنج حساب اینستاگرامی برند قهوه در این مطالعه استفاده کرده بودند گردآوری شد و با استفاده از نرمافزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که چهار بُعد فرعی (تعامل، سرگرمی، سفارشیسازی، و پیرو مُد روز بودن) فعالیتهای بازاریابی اینستاگرامی بر ارزش ویژهی برند (آگاهی از برند، تصویر برند، و کیفیت ادراکشده) تأثیر میگذارند، که خود اینها منجر به وفاداری نگرشی (عشق به برند) و وفاداری رفتاری (قصد استفادهی مجدد از اینستاگرام) نسبت به برند میشوند. این پژوهش بهطور جامعی تأثیر فعالیتهای بازاریابی اینستاگرامی بر ارزش ویژهی برند مشتریمحور را نشان میدهد. یافتههای این مطالعه به برندهای قهوه این امکان را میدهد تا بهطور دقیقتری رفتارهای خرید مشتریان خود در آینده را از راه فعالیتهای بازاریابی اینستاگرامی پیشبینی کنند و راهنمایی برای مدیریت ارزش ویژهی برند نیز فراهم میکنند.

کلیدواژه‌ها