اثربخشی تحلیل رفتارمتقابل بر بلوغ عاطفی وباورهای ارتباطی در زوجین

مسعود زارع زادگان؛ فرنگیس نوری باجگیرانی

دوره 2، شماره 23 ، بهمن 1400

چکیده
  چکیدهزمینه و هدف:تحلیل رفتار متقابل یکی از نظریاتی است که روابط بین فردی، فرایند حوادث زندگی و واکنش های متقابل افراد با یکدیگر توجه بسیار داشته و برای مسائل بین فردی، راهکارهای کاربردی ارائه داده است. لذا هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی تحلیل رفتار متقابل بر بلوغ عاطفی و باورهای ارتباطی بود.روش کار: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح ...  بیشتر

بررسی کارکردهای درمانی نوروسایکولوژیک بر بهبود ابعاد شخصیت وهیحان دانشحویان در اموزش

مارال طلاکوب؛ سام گشتاسبی اصل؛ مریم لوک زاده؛ شکوفه ولی پور

دوره 2، شماره 23 ، بهمن 1400

چکیده
  در این پژوهش از روش شبه آزمایشی از نوع طرح تحقیق پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعة آماری این پژوهش شامل 30 نفر از دانشجویان شهر اصفهان که مبتلا به ضعف در ابعاد شخصیتی تشخیص داده شدند، بهصورت هدفمند انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه 15 نفره در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. اطلاعات حاصل از پیشآزمون و پسآزمون هر دو گروه ...  بیشتر

رابطه ی خود دلسوزی واسترس ادراک شده با رفتارهای خود مراقبتی در بیماران بهبود یافته ی کرونایی

مسعود زارع زادگان

دوره 2، شماره 23 ، بهمن 1400

چکیده
  چکیده:هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین خود دلسوزی و استرس ادراک شده با رفتارهای خود مراقبتی در بیماران بهبود یافته کرونایی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تعدادی از بیماران بهبود یافته کرونایی در شهریور و مهر ماه 1399 که در بیمارستان بزرگ دزفول( دکتر گنجویان) بعد از مراجعه و یا توسط اورژانس با داشتن ...  بیشتر

بررسی هوش اجتماعی مدیران در عملکرد سازمانی یا شرکتها

مرتضی رنگ چیان؛ سید محمد مهاجر

دوره 2، شماره 23 ، بهمن 1400

چکیده
  در این تحقیق به بررسی تاثیر هوش اجتماعی مدیران بر عملکرد سازمان در شرکتهای تولیدی کوچک و بزرگ یزد با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن پرداخته شده است. در این فصل از تحقیق، شرح کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیه‌ها و اهداف تحقیق و همچنین روش‌شناسی تحقیق ارائه گردیده است.در طی دو دهه اخیر هوش اجتماعی یکی از مهمترین ...  بیشتر

بازاریابی حسی ،ابعاد ، مولفه ها و نقش آن بر ماندگاری برند

مرجان یزدان پور؛ سید محمد مهاجر؛ میرمهدی حسینی

دوره 2، شماره 23 ، بهمن 1400

چکیده
  امروزه در حوزه بازاریابی ، انجام تحقیقات با عنوان بررسی حواس پنج گانه در رفتار مصر کننده سرفصل جدیدی را با نام بازاریابی حسی ایجاد کرده ا ست. شرکت ها و برند های مطرح سعی درایجاد ارتباط دو طرفه و تعامل با مصرف کننده و به کارگیری روش های نوین جذب و ایجاد اعتماد درمشتری دارند.دراین میان بازاریابی حسی روشی نوین و فرآیندی است که می تواند ...  بیشتر