تأثیر فرهنگ و رفتار سازمانی بر اثربخشی سازمان ها

منصوره امی

دوره 3، شماره 27 ، خرداد 1401

چکیده
  طراحی کار و همچنین پویایی‌های رفتاری روان‌شناختی، عاطفی و بین فردی که بر موفقیت سازمانی تأثیر می‌گذارند، تماما زیرمجموعه رفتار سازمانی هستند. مدیریت در رفتار سازمانی حائز اهمیت است زیرا بر مطالعات مربوط به نظارت عملیاتی و نظارت فردی برای انجام وظایف معین در رابطه با کارایی شرکت متمرکز است. مدیریت به برنامه ریزی، اجرا و هماهنگی ...  بیشتر

ارائه یک مدل کسب و کار دیجیتال در صنعت گردشگری

ابراهیم بهادری کاویجانی

دوره 3، شماره 27 ، خرداد 1401

چکیده
  این مطالعه یکی از اولین پژوهش هایی می باشد که مدل های کسب و کار دیجیتال (BM) را در صنعت جهانگردی(صنعت سفر) بکار می گیرد. طبقه بندی سیستماتیک و جامعی از پیکربندی BM دیجیتال در صنعت جهانگردی ایجاد شده است که توسط نمونه هایی از شرکت های دنیای واقعی پشتیبانی می شوند. بر اساس تحقیقات کیفی ، ۵۳ کسب و کار دیجیتالی بر اساس عوامل کلیدی ایجاد ارزش ...  بیشتر

مدیریت اثربخش منابع انسانی در هتل های لوکس

امیرعلی بهادری کاویجانی

دوره 3، شماره 27 ، خرداد 1401

چکیده
  در هتل های لوکس که بخش های چندملیتی را هدف قرار می دهند، کارکنان خدماتی برای ایجاد تجربیات منحصر به فرد و شخصی برای مشتریان با ارزش و باهوش، ضروری هستند. انجام کار عاطفی و استفاده از هوش فرهنگی، یک عامل کلیدی برای اطمینان از برخورد و مواجهه های خدماتی بین فرهنگی است اما فشار بیشتری را برای کارکنان ایجاد می کند. هدف این مطالعه، ارزیابی ...  بیشتر

توسعه و اعتبارسنجی کیفیت تحول آفرین در دانشگاه ها موسسات آموزش عالی

سید محمد مهاجر

دوره 3، شماره 27 ، خرداد 1401

چکیده
  با افزایش روز افزون توده ای شدن موسسات آموزش عالی (HEI)، "مدارس کسب و کار تسهیلگر" (در مقابل موسسات آموزشی نخبگان) همچنان از نظر کیفیت در پایین ترین رتبه قرار دارند. این مطالعه معیاری از کیفیت را در زمینه مدارس کسب و کار تسهیلگر در یک کشور در حال توسعه تعریف کرده و توسعه می‌دهد. مدارس کسب‌وکار تسهیلگر خصوصی ، با چالش‌های رقابتی برای ایجاد ...  بیشتر