اقتصاد سیاسی در بانکداری رابطه ای

دانیال سجودی

دوره 3، شماره 28 ، تیر 1401

چکیده
  به دلیل بحران مالی جهانی ، بانک ها با توجه به تغییرات عمیق در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ، نیاز به بازبینی وضعیت خود دارند. از یک طرف ، ما بر مزایای بانکداری رابطه ای تأکید می کنیم ، که ارتباط نزدیک با مشتریان بانکی برقرار می کند. بانکداری رابطه ای از طریق یک جهت گیری بلند مدت ، باعث ایجاد انگیزه می شود و از نیازهای بلند مدت مشتریان ...  بیشتر

بررسی اختلال بیش فعالی و نقص توجه

مهناز گرجی زاده اردشیری

دوره 3، شماره 28 ، تیر 1401

چکیده
  اختلال بیش فعالی به عنوان یک الگوی تکانشگری و بی توجهی توصیف شده است که غالبا قبل از ۷ سالگی شروع می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اختلال بیش فعالی- نقص توجه تهیه گردید. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده که با روش مطالعات کتابخانه تهیه گردیده است. ابزارهای گرداوری اطلاعات در این پژوهش مقالات علمی پژوهشی، کتب روانشناسی و پایگاه های اینترنتی ...  بیشتر

مروری بر اختلال های خواندن و نوشتن در کودکان

مهناز گرجی زاده اردشیری

دوره 3، شماره 28 ، تیر 1401

چکیده
  امروزه بعضی دانش آموزان در سال های ابتدایی با اختلال خواندن (مشکل در شناسایی روان و دقیق کلمات، رمزگشایی ضعیف و توانایی ضعیف هجی کردن) و اختلال نوشتن به عبارت دیگر مشکل در عمل فیزیکی نوشتن و هم کیفیت بیان نوشتاری همراه هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اختلال های خواندن و نوشتن در کودکان ارائه گردید. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده ...  بیشتر

مقایسه فشار مراقبتی، سازگاری روانشناختی و کیفیت زندگی در مادران کودکان دارای فلج مغزی و مادران کودکان عادی

مریم عیاردولابی

دوره 3، شماره 28 ، تیر 1401

چکیده
  هدف این پژوهش، مقایسه میزان فشار مراقبتی، سازگاری روانشناختی و کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی با مادران عادی بود. روش پژوهش، علی- مقایسه‌ای بود. جامعه پژوهش شامل دو گروه از افراد بود؛ گروه اول مادران کودکان فلج مغزی در مراکز توانبخشی نوید عصر و امید عصر در تهران بود و گروه دوم نیز مادران کودکان عادی در مدرسه ایمان در شهر تهران ...  بیشتر

واکاوی درک تجربه های زیسته پدرانِ فرزندان مبتلا به فلج مغزی: مطالعه ای پدیدارشناسانه بر تجربه ها و احساسات پدران این کودکان

مریم عیاردولابی

دوره 3، شماره 28 ، تیر 1401

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر درک تجربه های زیسته پدران مبتلا به فلج مغزی در مراکز توانبخشی استان تهران بود. به منظور نیل به این هدف از رویکرد کیفی و مطالعه پدیدارشناسی استفاده شد. به این ترتیب، 8 نفر از پدرانی که فرزندان فلج مغزی داشتند به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و مصاحبه های ژرفی با آن ها به عمل آمد. مبنای این انتخاب بر اساس اشباع نظری ...  بیشتر

بررسی اختلال بیش فعالی /نقض توجه

سمانه برکتین فر

دوره 3، شماره 28 ، تیر 1401

چکیده
  اختلال کم توجهی- بیش فعالی یک کم توانی و اختلال رفتاری – رشدی است و به این معناست که فرد مبتلا برای متمرکز کردن توجه خود دچار مشکل است. این دشواری در تمرکز میتواند در شرایط گوناگون جلوه‌های گوناگون داشته باشد. عادی‌ترین نوع آن به شکل دشواری در تمرکز، دشواری در کنترل رفتارهای ناگهانی و بیش از حد فعال بودن جلوه‌گر میشود. نوع کمتر عادی ...  بیشتر