مدیریت
فرصت ها و چالش های دیجیتالی سازی شرکت های SME

محمدباقر سخی

دوره 4، شماره 38 ، اردیبهشت 1402

چکیده
  شرکت های کوچک و متوسط در صنعت افریقای جنوبی فراگیر و شایع هستند و در جهان به عنوان عضوی سهیم در توسعه اقتصادی، ایجاد شغل، فقرزدایی و نوآوری شناخته شده اند. اگرچه شرکت های کوچک و متوسط آگاه هستند که می توانند به طور قابل توجهی از سیستم های دیجیتال سود ببرند، اما زمان، مهارت ها و منابع مالی موردنیاز برای توسعه سیستم های خاص برای شرکت های ...  بیشتر

بازاریابی
نقش هوش مصنوعی در فعالیت های بازاریابی

علی پارسا

دوره 4، شماره 38 ، اردیبهشت 1402

چکیده
  شواهد داستان گونه نشان می دهند که تکنولوژی های هوش مصنوعی (AI) نقش موثری در بازاریابی دیجیتال دارند و محبوبیت آنها در بازاریابی کسب کار به کسب وکار (بنگاه به بنگاه) (B2B) به سرعت در حال افزایش است؛ اما تحقیقات تجربی زیادی در مورد بازاریابی B2B مبتنی بر هوش مصنوعی به‌ویژه جنبه‌های اجتماعی تکنیکی استفاده از آن انجام نشده است. این مطالعه از ...  بیشتر

مدیریت
گردشگری ، رشد اقتصادی ، توسعه انسانی و اقتصادهای نوآور

محمدباقر سخی

دوره 4، شماره 38 ، اردیبهشت 1402

چکیده
  این مطالعه رابطه بین رشد اقتصادی، تخصصی سازی گردشگری و توسعه انسانی را در اقتصادهای در حال گذار بررسی می کند. همچنین این مطالعه یک رابطه مفهومی بین تخصص سازی گردشگری و توسعه انسانی را از طریق دسته بندی چارچوب کار ، پیشنهاد می کند. مزیت نسبی پویا ، رویکرد ظرفیت Sen و تابع تولید تراس لاگ این رابطه مفهومی را توصیف می کنند. حداکثر درست نمایی ...  بیشتر