بررسی اختلال بیش فعالی /نقض توجه

سمانه برکتین فر

دوره 3، شماره 28 ، تیر 1401

چکیده
  اختلال کم توجهی- بیش فعالی یک کم توانی و اختلال رفتاری – رشدی است و به این معناست که فرد مبتلا برای متمرکز کردن توجه خود دچار مشکل است. این دشواری در تمرکز میتواند در شرایط گوناگون جلوه‌های گوناگون داشته باشد. عادی‌ترین نوع آن به شکل دشواری در تمرکز، دشواری در کنترل رفتارهای ناگهانی و بیش از حد فعال بودن جلوه‌گر میشود. نوع کمتر عادی ...  بیشتر