ماهنامه برندآفرین تنها ماهنامه علمی-تخصصی در حوزه برند است که با شماره ثبت ۸۳۶۹۴ و ۹۱۵۲۳ در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و شاپا چاپی ISSN: 2717-0683 و شاپا الکترونیک ISSN: 2783-3801 در مرکز اطلاعات شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها و شماره های ثبت علامت تجاری ۳۴۷۰۶۲ و ۳۷۲۹۵۴ و ۳۸۲۲۰۸ در اداره مالکیت معنوی ایران، تمرکز فعالیت خود را بر انتشار محتوای علمی ناب پژوهشگران محترم قرار داده و تا کنون موفق به چاپ و انتشار صدها مقاله در این حوزه شده است.

مشخصات نشریه 

 • شروع انتشاراسفند ۱۳۹۷
 • عنوان خلاصه استاندارد: BRANDAFARIN  
 • اعتبار نشریه: پژوهشی - تخصصی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) هدف گذاری جهت دریافت اعتبار علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • توالی انتشار: ماهنامه ۱۲ شماره در سال
 • نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی و مروری
 • نوع داوری: فرآیند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیقی
 • میانگین زمان داوری: 1 تا 3 ماه
 • میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتیکمتر از ده روز
 • نوع داوریبه صورت تخصصی و Peer Review
 • زبان نشریه: فارسی (چکیده: انگلیسی)
 • وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • روش مأخذنویسی: (APA 2020)
 • نوع دسترسیرایگان (دسترسی آزاد به همه مقالات)
 • شاپا چاپی: 0683-2717
 • شاپا الکترونیک: 3801-2783
 • ایمیل نشریه: info @ brandafarin.org.ir
 • سایت نشریه: https://www.brandafarin.org.ir

صاحب امتیاز:
دکتر سید محمد مهاجر

سردبیر:
دکتر سیدمحمد مهاجر

هیات تحریریه تخصصی:
پروفسور محمد حق پناهی

اعضای هیات تحریریه بین المللی:
پروفسور رضا عمرائی Prof. John Lavine Prof. Randy Hlavac

دبیر تخصصی:
دکتر علی سعدوندی دکتر علیرضا عاشوری رودپشتی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی):
Prof, Aric Rindfleisch

اعضای هیات تحریریه:
افسانه رفیعی آشیانی


دوره انتشار: ماهنامه

شاپا چاپی: 2717-0683

شاپا الکترونیکی: 2783-3801