سردبیر


دکتر سیدمحمد مهاجر استادیار اسبق دانشگاه Haaga-Helia فنلاند

مدیریت بازاریابی بین الملل

هیات تحریریه تخصصی


پروفسور محمد حق پناهی استاد تمام دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور رضا عمرائی پرزیدنت و مدرس بین المللی انجمن جهانی کوچینگ

روانشناسی

دبیر تخصصی


دکتر علی سعدوندی نایب رییس بانکداری بین الملل- سیتی بانک دبی

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Prof. John Lavine Founder, Professor and Director, Media Management
Center
Northwestern University

Management

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Prof. Randy Hlavac Northwestern University & CEO of Marketing Synergy, Inc

Marketing

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


Prof, Aric Rindfleisch John M. Jones Professor of Marketing
University of Illinois at Urbana-Champaign

Marketing

دبیر تخصصی


دکتر علیرضا عاشوری رودپشتی مدیرمسئول و صاحب امتیاز موسسه انتشارات نیشا

مدیریت بازاریابی

اعضای هیات تحریریه


افسانه رفیعی آشیانی دانش آموخته Post DBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

روانشناسی

  • a.rafie.a1366gmail.com