بررسی چگونگی ایجاد مدل یکپارچه مربوط به ارزش ویژه برند سبز

سید محمد مهاجر

دوره 2، شماره 21 ، آذر 1400

چکیده
  تقاضای دائمی برای محصولات سبز از مشتریان علاقه مند منجر به ارائه محصولات جدیدی از شرکت ها شد که مطابق یا فراتر از نگرانیهای محیطی مشتری بوده است. با این وجود تمام سازمان ها قادر به دستیابی بازدهی های قابل ملاحظه در باب سرمایه گذاری های خود از محصولات سبز نبوده اند. این ناکامی ها به طور کلی به ناتوانایی های شرکت در غلبه بر تردید مشتری ...  بیشتر