نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

روانشناس و مدرس سخنوری

چکیده

اختلال بیش فعالی به عنوان یک الگوی تکانشگری و بی توجهی توصیف شده است که غالبا قبل از ۷ سالگی شروع می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اختلال بیش فعالی- نقص توجه تهیه گردید. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده که با روش مطالعات کتابخانه تهیه گردیده است. ابزارهای گرداوری اطلاعات در این پژوهش مقالات علمی پژوهشی، کتب روانشناسی و پایگاه های اینترنتی مرجع مثل سیلیویکا و ایرانداک بود.با توجه به مطالعه انجام شده می توان گفت: اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی از بیشترین اختلالات رفتاری شایع در کودکان است و با مجموعه ای از نشانه ها، شامل سطوحی از رفتارهای تکانشی، کمبود توجه و بیش فعالی رشد نیافته مشخص می شود. بیشتر کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی حداقل از هوش طبیعی برخوردارند و شمار زیادی از آنها تیزهوش هستند. پژوهشگران معمولا در تشخیص این اختلال از گزارش های معلمان استفاده می کنند. چرا که اکثر اولیا و مربیان به دلیل آشنا نبودن با ریشه ی مشکلات رفتاری و نیاز های عاطفی، رفتاری و اموزشی این کودکان معمولا در تعامل و آموزش آنها با مشکلات متعددی روبرو می شوند.

کلیدواژه‌ها