نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته DBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

این مقاله در چارچوبی پویا به بررسی رابطه بین مدیریت سود و عملکرد مالی شرکت‌ها در کشورهای انگلیسی زبان جنوب صحرای آفریقا می‌پردازد. این مطالعه نشان می‌دهد که چگونه این رابطه از طریق معیارهای کیفیت خوب عملکرد حاکمیت شرکتی و افشاء جامع تعدیل می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که اثرات عملکرد مدیریت سود حتی پس از کنترل درون‌زایی پویا، همزمانی و ناهمگونی غیر قابل مشاهده مستقل از زمان که در رابطه مدیریت سود و عملکرد طبیعی است، باقی می‌ماند. همچنین، نتایج از پیش‌بینی نظریه نمایندگی در رابطه با اثر نظارت کارآمد پایبندی به بهترین رویه ی سیستم‌های حاکمیت داخلی در محدود کردن اقدامات مدیریت سود شرکت‌ها و متعاقباً بهبود عملکرد شرکت‌ها پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این، یافته‌های این مطالعه در رابطه با تأثیر مثبت مدیریت سود بر عملکرد، که انگیزه‌های کارآمد-محور را در پشت پرده اقدامات مدیریت سود در آفریقا نشان می‌دهد، اثبات کرد که بافت آفریقا به طور منحصربه‌فردی با سایر بازارهای نوظهور که انگیزه‌های فرصت‌طلبانه را گزارش می‌کنند متفاوت است. با توجه به نقش تعدیل کننده کیفیت حاکمیت شرکتی ، مطالعه ما نشان می دهد که تأثیر مثبت مدیریت سود بر عملکرد مالی شرکت ها در حضور کیفیت حاکمیت شرکتی قوی تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات