نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد منابع انسانی (MBA)

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف رابطه ادراک از مسئولیت پذیری اجتماعی با سلامت سازمانی مدیران بخش خصوصی شهر اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران بخش خصوصی شهر اصفهان به تعداد 290نفر تشکیل دادند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان(1970) تعداد 165 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه های سلامت سازمانی هوی وفیلدمن (1996) شامل 44 گویه و مسئولیت پذیری اجتماعی (کارول،2003) با 35 گویه استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه ها توسط چند نفر از پاسخگویان تایید شد و اعتبار آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب،96/0 و 88/0 برآورده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی، فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از آزمون رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها نشان داد، نشان داد؛ بین مسئولیت پذیری اجتماعی با سلامت سازمانی رابطه معنادار و مستقیم به میزان(05/0>P)؛ (435/0 =r) در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. همچنین یافته های بدست آمده نشان داداز بین متغیر های مورد مطالعه در رگرسیون بهترین پیش بینی کننده سلامت سازمانی در گام اول،بعد مسئولیت قانونی از مسئولیت پذیری اجتماعی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات