نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته Post DBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

در حال حاضر، تفکر استراتژیک از نیازهای اساسی ادارات و سازمانها برای رشد و ترقی بوده و به کمک آن میتوان از منبع ارزشمند و کلیدی تفکر سازمانی برای مدیریت چالشهای محیطی و میل به اهداف سازمانی به خوبی استفاده کرد، فقدان تفکر استراتژیک در مدیران عالی با عنوان یک کمبود اساسی در سازمانها به شمار میرود. هدف اصلی این پژوهش تعیین تاثیر تفکر استراتژیک از طریق متغیر تعدیل گر فعالیت های کاری با عملکرد بالا بر عملکرد سازمانی کارمندان بخش دولتی شهر تهران بودند، بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی پیمایشی می‌باشد، جامعه آماری دراین تحقیق کلیةکارمندان بخش دولتی شهر تهران بودند، نمونه آماری این مطالعه شامل 237 نفر است. داده‌های این پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری داده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که ابعاد تفکر استراتژیک (تفکر سیستمی، تمرکز بر هدف، فرصت جویی هوشمندانه، تفکر در زمان، پیشروی براساس رویکرد علمی) بر روی عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات