نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته MBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

آنالیز ارزش استراتژیک یک مبحث جدید می باشد که ارزش شرکت را از طریق ارزیابی ارزش پیشنهادی، زنجیره های ارزش، محرک های ارزش و در نهایت محرک های استراتژیک بررسی می کند. این فصل روشی را برای انجام آنالیز ارزش استراتژیک ارائه می کند. مرحله اول شناسایی ارزش و قاعده مند کردن(فرمول بندی) ارزش است. شناسایی ارزش از محرک های استراتژیک و تحلیل محرک های ارزش تشکیل شده است که هدف آن کشف رابطه سه گانه بین محرک های استراتژیک، محرک های ارزش و "مزیت رقابتی - انتخاب موقعیت بازار" است. فرمول‌بندی ارزش یک فرآیند برنامه‌ریزی است که نشان می‌دهد چگونه مزیت‌های رقابتی یک شرکت می‌تواند از طریق اهداف مشخص، برنامه‌های استراتژیک و اقدامات مرتبط ،تحقق یابد. این مسیری است که منجر به تبدیل ایده ها به واقعیت شده و موجب خلق ارزش تجاری می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات