نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ارز دیجیتال

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ارزهای دیجیتالی؛ مزایا و معایب بود. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده است؛ به منظور گردآوری داده‌های لازم برای نیل به اهداف پژوهش، از منابع موجود و مرتبط با موضوع پژوهش فیش‌برداری شد و اطلاعات حاصل با شیوه‌های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مقاله، توصیف مختصر بررسی ارزهای دیجیتالی؛ مزایا و معایب، را بصورت مفهومی در این زمینه را مرور کرده است. سپس مفهوم ارزهای دیجیتال، پول و مزایا و معایب آن را ؛ را به‌عنوان شاخه‌ای از دانش بشری مورد بررسی عمیق قرار داده است و سپس عواملی نظیر بازار پول و ارز را به عنوان تبیین های احتمالی نتایج مورد بحث قرار گرفته و همچنین ضرورت و اهمیت استفاده از ازر دیجیتالی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها