اختلال اضطراب اجتماعی

حوریه حاجیلو؛ فاطمه اسکندری؛ مسعود زارع زادگان

دوره 3، شماره 32 ، آبان 1401

چکیده
  اضطراب اجتماعی، ترس آشکار و پیوسته از موقعیتهای اجتماعی و عملکردی است که سبب ارزیابی منفی در مورد شرکت در موقعیتهای ارتباطی شده و میتواند به دورافتادگی و جدایی فرد از اجتماع منجر گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اختلال اضطراب اجتماعی تهیه گردید. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده که با روش مطالعات کتابخانه تهیه گردیده است. ابزارهای ...  بیشتر

مروری بر اختلال های خواندن و نوشتن در کودکان

مهناز گرجی زاده اردشیری

دوره 3، شماره 28 ، تیر 1401

چکیده
  امروزه بعضی دانش آموزان در سال های ابتدایی با اختلال خواندن (مشکل در شناسایی روان و دقیق کلمات، رمزگشایی ضعیف و توانایی ضعیف هجی کردن) و اختلال نوشتن به عبارت دیگر مشکل در عمل فیزیکی نوشتن و هم کیفیت بیان نوشتاری همراه هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اختلال های خواندن و نوشتن در کودکان ارائه گردید. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده ...  بیشتر