نقش فرهنگ سازمانی در هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی کسب و کار و مدیریت سازمان

علیرضا علینقی پور

دوره 2، شماره 22 ، دی 1400

چکیده
  بر اساس نظریه رهبری استراتژیک، این مطالعه، یک مدل نظری را برای بررسی تاثیر رفتارهای رهبری مدیران ارشد در هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار(IS-Business) در زمینه ادغام سیستم های سازمانی (ES) توسعه می دهد. به طور خاص، فرهنگ سازمانی به عنوان یک متغیر تعدیلگر بحرانی در مدل تحقیق بر اساس نظریه اقتضائی، افزوده می شود. نتایج تحلیلی ...  بیشتر

نقش مدیریت و فرهنگ سازمانی در سیستم های تولید و عملکرد محیطی سازمان

همایون منظمی

دوره 2، شماره 19 ، مهر 1400

چکیده
  توسعه مدل تئوریکی که سیستم های ساخت و تولید را با قابلیت پیکر بندی مجدد را با باور های مدیریت ، مشارکت و عملکرد محیطی مرتبط می کند و تئوری نمایندگی و فرهنگ سازمانی را استخراج می نماید در مطالعه حاضر مورد نظر می باشد . اثرات احتمالی مختل کننده اندازه سازمان و تطبیق پذیری سازمانی در مطالعه به حساب می آیند . نتایج تست فرضیه ها با استخراج ...  بیشتر