پیش بینی پیامدهای درد براساس باورهای فراشناختی در بیماران سرطانی

مهشاد جان نثاری؛ ایلین سادات هاشمی؛ فاطمه سادات صفایی

دوره 2، شماره 24 ، اسفند 1400

چکیده
  درد یکی از نشانه های رایج سرطان می باشد و کنترل درد در بیماران سرطانی یکی از مسائل مهم برای پزشکان، بیماران و خانواده آنهاست . براین اساس هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین نقش باورهای فراشناختی در پیش بینـی پیامدهای درد در بیماران مبتلا به سرطان بود. جامعه پژوهش را کلیه بیماران سرطانی که در بیمارستان شهید بهشتی کاشان تحت درمان بودند، تشکیل ...  بیشتر