نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان شناس

2 اصفهان ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد ،روان شناس

3 اصفهان دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد

چکیده

درد یکی از نشانه های رایج سرطان می باشد و کنترل درد در بیماران سرطانی یکی از مسائل مهم برای پزشکان، بیماران و خانواده آنهاست . براین اساس هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین نقش باورهای فراشناختی در پیش بینـی پیامدهای درد در بیماران مبتلا به سرطان بود. جامعه پژوهش را کلیه بیماران سرطانی که در بیمارستان شهید بهشتی کاشان تحت درمان بودند، تشکیل می دادند و 80 نفر از آزمودنی های مورد نیاز از میان مراجعان تحت درمان سرطان در بیمارستان شهید بهشتی با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهــای ســنجش شــامل فــرم کوتــاه پرسشــنامة باورهــای فراشناختی)30 (MCQ-و فرم کوتاه پرسشــنامة افســردگی، اضــطراب و تــنش وپرسشنامه ناتوانی حاصل از درد رولند موریس و مقیاس شدت درد (MPI) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 21 و آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتـایج نشـان داد باورهای فراشناختی 14درصد واریانس افسردگی و 24 درصد واریانس اضطراب را تبیین می کرد.(P<0/05) همچنین باورهای فراشناختی پیش بینی کننده ناتوانی حاصل از درد ) P<0/01و12/0 (R2=و شدت درد ) P<0/05 و 17/0 (R2=بود. بنابراین با توجه به یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت باورهای فراشناختی نقش مهمی در پیش بینی پیامدهای درد دارند در نتیجه با طراحی برنامه های خاص در زمینه باورهای فراشناختی میتوان گامی در پیش برد درمان بیماران مبتلا به سرطان برداشت.

کلیدواژه‌ها