پیش بینی سازگاری زناشویی براساس جهت گیری مذهبی ،راهبردهای مقابله ای وصفات شخصیت

معین مقدس زاده

دوره 2، شماره 24 ، اسفند 1400

چکیده
  سازگاری زناشویی، به احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن و شوهر اطلاق می شود که می تواند انعکاسی از میزان شادی افراد از روابط زناشویی و یا ترکیبی از خشنود بودن به واسطه ی بسیاری از عوامل مختص رابطه زناشویی باشد؛ از این رو، شناسایی عوامل زمینه ساز آن از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سازگاری زناشویی ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری و تاب آوری دانش آموزان

علی ارامون؛ هانیه آرامون

دوره 2، شماره 13 ، فروردین 1400

چکیده
  مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری فردی-اجتماعی و تاب‌آوری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه انجام شده است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر نیمه تجربی با گروه آزمایش، گروه گواه و طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مراجعه کننده به مرکز مشاوره آموزش و پرورش غرب تهران انتخاب ...  بیشتر