نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته Post DBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

علی رغم استفاده گسترده از مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) در شرکت‌های اروپایی، مطالعاتی که دلایل تفاوت در پیچیدگی آن را بررسی می‌کنند، اندک هستند و عمدتاً بر جنبه‌های محیطی و درون سازمانی متمرکز هستند. از آنجایی که فرض می شود ساختار یک شرکت به عنوان یک عامل تعیین کننده اصلی سازمانی تأثیر چشمگیری بر تناسب بین یک سازمان و  نوآوری اجرایی دارد، از این رو ما تأثیر ساختار سازمانی را بر پیچیدگی VBM بررسی می کنیم. بر اساس داده‌های نظرسنجی از ۱۱۷ شرکت بزرگ انتفاعی در اتریش، آلمان و سوئیس، یافته‌های ما نشان می‌دهد که متغیرهای ساختار سازمانی یعنی متمرکزسازی، رسمی‌سازی و ادغام افقی به طور مثبت با پیچیدگی VBM مرتبط هستند. داده های ما بینشی را در مورد ارتباط متقابل متغیرهای  خاص ساختار سازمانی با زیر مولفه های خاص VBM ارائه می دهد. یافته‌ها نشان می‌دهند که سطوح بالای متمرکزسازی به طور مثبت با تناسب سیاسی یک سازمان با VBM ارتباط دارد، در حالی که به نظر می‌رسد متمایز سازی عمودی رابطه منفی با تناسب فرهنگی با VBM دارد. سطوح بالای رسمی‌سازی و ادغام افقی نشان‌دهنده تناسب فنی، سیاسی و فرهنگی با VBM است که به دستیابی و توسعه  اجرای VBM در مراحل آخر اشاعه کمک می‌کند. در حالی که شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند ارتباط مثبتی با پیچیدگی VBM نشان می‌دهند، ارتباط متقابل متغیرهای ساختار سازمانی با پیچیدگی VBM هم در شرکت‌های بورسی و هم در شرکت‌های غیر بورسی آشکار می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات