نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته Post DBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه میزان مطالعه و موفقیت در دانش آموزان صورت پذیرفته است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده است؛ به منظور گردآوری داده‌های لازم برای نیل به اهداف پژوهش، از منابع موجود و مرتبط با موضوع پژوهش فیش‌برداری شد و اطلاعات حاصل با شیوه‌های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مقاله، توصیف مختصر سوابق و تاریخچه ی آموزش و مطالعه صحیح و میزان موفقیت و پیشرفت دانش آموزان را، را بصورت مفهومی در این زمینه را مرور کرده است. سپس مفهوم مطالعه برای دانش آموزان را به‌عنوان شاخه‌ای از دانش بشری را مورد بررسی عمیق قرار داده است و سپس پیشینه ی تحقیقات گذشته و نظریات دانشمندان و بزرگان بیان شده است. همچنین مفاهیم و کلیات مطالعه و موفقیت را بصورت نقد و بررسی به چالش کشیده است. در پایان مقاله، پیشنهادهایی کاربردی در مورد روش مطالعه ی صحیح و بخصوص پیشرفت و موفقیت دانش آموزان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات