نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته Post DBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ی اهمالکاری تحصیلی در بین کودک و نوجوان با والدین تحصیل کرده و بیسواد صورت پذیرفته است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده است؛ به منظور گردآوری داده‌های لازم برای نیل به اهداف پژوهش، از منابع موجود و مرتبط با موضوع پژوهش فیش‌برداری شد و اطلاعات حاصل با شیوه‌های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مقاله، توصیف مختصر سوابق و تاریخچه ی اهمالکاری و تحصیلات در بین والدین، را بصورت مفهومی در این زمینه را مرور کرده است. سپس مفهوم آموزش به کودک و نوجوان را به‌عنوان شاخه‌ای از دانش بشری را مورد بررسی عمیق قرار داده است و سپس پیشینه ی تحقیقات گذشته و نظریات دانشمندان و بزرگان بیان شده است. در پایان مقاله، پیشنهادهایی کاربردی در مورد آموزش های گوناگون و بخصوص کاهش اهمالکاری برای کودک و نوجوان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات