نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی‌پذیرش خود بر اساس تصویر بدنی، نقش جنسیتی و جو عاطفی خانواده باتوجه‌به نقش میانجیگری تنظیم شناختی هیجان در بین دختران متقاضی جراحی زیبایی در استان اصفهان انجام شده است. روش پژوهش همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دختران 17 تا 35 سال متقاضی جراحی زیبایی (مراجعهکننده به مراکز جراحی زیبایی) شهر اصفهان در سال 1402 بود که 328 نفر آنان به صورت هدفمند مشارکت کردند. ابزار پژوهش، پرسشنامه های پذیرش خود چمبرلین و هاگا (2011)، تنظیم شناختی هیجان گرنفسکی و همکاران (1999)، نقش جنسیتی بم (1974)، تصویر بدنی کش (2015) و جوعاطفی خانواده آلفرد بیهیل برن (1994) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرمافزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای برونزاد تصویر بدنی، جو عاطفی خانواده و ابعاد نقشهای جنسیتی (به جز نقش جنسیتی خنثی) با میانجیگری تنظیم شناختی هیجانی اثر غیر مستقیم (p< 0/05) بر متغیر درونزاد پذیرش خود در میان دختران دارند. به علاوه، نتایج نشان داد متغیرهای ارزیابی ظاهر، ارزیابی تناسب، گرایش تناسب، ارزیابی سلامت، گرایش بیماری، وزن ذهنی و دلمشغولی با اضافه وزن اثر مستقیم (p< 0/05) بر متغیر پذیرش خود در میان دختران دارند. همچنین متغیرهای تجربههای مشترک، هدیه دادن، تشویق کردن اثر مستقیم (p< 0/05) بر متغیر پذیرش خود دارند. نقش های جنسیتی اثر مستقیم (p< 0/05) بر پذیرش خود با میانجی گری تنظیم شناختی هیجانی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات