نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گرافیک

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی یک تم برای رستورانها (گرافیک) صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده است؛ به منظور گردآوری داده‌های لازم برای نیل به اهداف پژوهش، از منابع موجود و مرتبط با موضوع پژوهش فیش‌برداری شد و اطلاعات حاصل با شیوه‌های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مقاله، توصیف مختصر سوابق و تاریخچه ی گرافیک و مهارت یا علم گرافیک ، را بصورت مفهومی در این زمینه را مرور کرده است. سپس مفهوم رنگ؛ طراحی و انواع گرافیک را به‌عنوان شاخه‌ای از دانش بشری را مورد بررسی عمیق قرار داده است و سپس مفهوم رنگ و طراحی تم و اثر بخشی آن در مسیر موفق بودن در مسیر حرفه ای و شغلی و نظریات دانشمندان و بزرگان بیان شده است. در پایان مقاله، جمع بندی مطالب در مورد آموزش های گوناگون از علم گرافیک ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها