روانشناسی
بررسی شناخت ارتباط میان اضطراب و افسردگی در گروه بزرگسالان میانسال با توجه به رویکردهای طیفی و طبقه ای

مسعود زارع زادگان؛ پروانه زنگنه؛ فرنگیس نوری باجگیرانی

دوره 4، شماره 37 ، فروردین 1402

چکیده
  با توجه به بررسی ها، پژوهش ها و تحقیقات صورت گرفته بیانگر این موضوع است که علایم افسردگی و اضطراب معمولا با خطر زوال عقل همراه است که نشان دهنده بروز علایم اولیه و مشکلات زمینه ای در زوال عقل است. این مشکل در بزرگسالان مسن تر بیشتر دیده میشود. واقعیت این است که درک چگونگی ارتباط این علایم با شناخت در میانسالی، ممکن است الگو های خطر زای ...  بیشتر

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) و کاربرد آن در درمان افسردگی

مسعود زارع زادگان

دوره 3، شماره 26 ، اردیبهشت 1401

چکیده
  ذهن آگاهی نوعی خاصی از توجه است. توجهی بدون قضاوت و با آغوش باز به اندیشه ها و احساسات و حسهای بدنی و هر پدیده ای که در درون روان آدمی پدید آید و البته همین نگرش به محرکهای محیطی نیز تعمیم می شود. این شباهت زیادی با "گشودگی به تجربه" در درمانهای وجودی دارد. ذهن آگاهی به نوعی یک توجه با تمرکز محسوب می شود زیرا بر نگاه بی واسطه به هر آنچه ...  بیشتر

پیش بینی پیامدهای درد براساس باورهای فراشناختی در بیماران سرطانی

مهشاد جان نثاری؛ ایلین سادات هاشمی؛ فاطمه سادات صفایی

دوره 2، شماره 24 ، اسفند 1400

چکیده
  درد یکی از نشانه های رایج سرطان می باشد و کنترل درد در بیماران سرطانی یکی از مسائل مهم برای پزشکان، بیماران و خانواده آنهاست . براین اساس هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین نقش باورهای فراشناختی در پیش بینـی پیامدهای درد در بیماران مبتلا به سرطان بود. جامعه پژوهش را کلیه بیماران سرطانی که در بیمارستان شهید بهشتی کاشان تحت درمان بودند، تشکیل ...  بیشتر

تنظیم هیجان بر پیامد درد در بیماران سرطانی

فریده نویدزاده

دوره 2، شماره 24 ، اسفند 1400

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر تبیین نقش تنظیم شناختی هیجان در پیش بینـی پیامدهای درد در بیماران مبتلا به سرطان بود. جامعه پژوهش را کلیه بیماران سرطانی که در بیمارستان بیست و دو بهمن نیشابور تحت درمان بودند، تشکیل می دادند و  80 نفر از آزمودنی های مورد نیاز ازمیان مراجعان تحت درمان سرطان به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهــای ...  بیشتر