نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه صفاهان اصفهان

چکیده

خانواده، رکن اساسی هر جامعه و نقطه آغازین زندگی اجتماعی انسان‌ها و نخستین کانون تمدن و آرامش بشری است. با توجه به اهمیت خانواده در جوامع بشری و نقش بی بدیل این نهاد مقدس در انتقال فرهنگ و عقاید به نسل ها و همچنین تاثیر شگرف سلامتی خانواده بر صحت روحی و روانی جامعه، ارائه الگویِ مطلوبِ خانواده متعادل، می تواند گام بزرگی در جهت رشد و تکامل جامعه باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه ی شفقت درمانی، عزت نفس در زندگی زوجین شهر اصفهان بود، این تحقیق بصورت مطالعه ی کتابخانه ای، روش تحلیلی/ توصیفی صورت گرفت. در این مقاله محتوای مرتبط با موضوع خانواده در مقالات و کتابهای مرتبط به روش تحلیل محتوای کیفی و با رویکرد استقرایی، بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی مقالات و متون علمی حاکی از این بود که شفقت و عزت نفس همراستایی دارند. در نتیجه می توان بیان داشت که زوجینی که از شفقت بیشتری بهرمندند در واقع دارای عزت نفس بیشتری در زندگی و شغل خود هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات