نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 مربی گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

معماری سازمانی نمایی کلی از فرآیندهای کسب‌وکار و سامانه‌‌های فن‌آوری اطلاعات سازمان است و جزئیات پیوندهای متقابل و استفاده‌ی مشترک آن‌ها در سراسر سازمان را با تمرکز بر پیشرفت‌های آینده نشان می‌دهد. سازگاری سازمان‌های بزرگ با تغییرهایی مانند ادغام و فن‌آوری‌های جدید بسیار مهم است و آن را به عامل کلیدی موفقیت سازمان تبدیل می‌کند. هدف از این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفههای معماری سازمانی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی میباشد. در این پژوهش از تکنیک تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی به‌عنوان یکی از فنون تحلیل کیفی بکار میرود. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان، خبرگان، افراد صاحب‌نظر و مدیران ارشد مطلع در حوزه معماری سازمانی بود و مصاحبه با 12 نفر از اساتید هیأت علمی و تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد و نتایج با تکنیک تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل مصاحبه‌ها 175زیرمقوله، 12مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی، شناسایی شدند که عبارت بودند از: بعد منابع انسانی (توسعه نیروی انسانی ماهر و متخصص، پذیرنده تغییر، کار مشارکتی و خلاقیت و نوآوری در نیروی انسانی)، بعد فناوری (زیر ساخت سخت و نرم‌افزاری فناوری و مدیریت بهینه داده‌ها و اطلاعات) و بعد سازمانی (برنامه‌ریزی، منابع مالی، فرهنگ سازمانی، ارتباطات سازمانی، ساختار سازمانی و یادگیری سازمانی). در مورد ابعاد و مولفههای معماری سازمانی مجموع عوامل سازمانی، منابع انسانی و فناوری نقش دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات