نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته MBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

پژوهش حاضر به ‌منظور تعیین ویژگی‌های شخصیتی در رابطه با اهمال‌کاری و طرحوارههای ناسازگار اولیه در بین پرستاران بیمارستان کادر بیمارستان های خصوصی انجام شد. این پژوهش کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری عبارت بود از پرستاران بیمارستان فارابی اصفهان در پاییز سال 1400. منطبق بر جدول کرجسی و مورگان (1970) تعداد 310 نفر انتخاب شدند که پرسشنامه 288 نفر قابل تجزیه و تحلیل بود. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: فرم کوتاه پرسش‌نامه طرحواره یانگ (SF – YSQ)، سنجش اهمال‌کاری تاکمن و پنج عاملی شخصیت (NEO-FFI). به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده، برای به دست آوردن آمار توصیفی از نرم افزار SPSS 24 استفاده شد و همچنین در تحلیل استنباطی داده‌ها از روش‌های آماری معادلات ساختاری از نرم افزار (Smart PLS 3) استفاده شد و ویژگی شخصیتی مسئولیت‌پذیری می‌تواند رابط بین اهمال‌کاری و حوزه انفصال در طرحوارههای ناسازگار اولیه را تعدیل کند (05/0<P). نتیجهگیری: با توجه به حساسیت وظایف کادر درمان در بیمارستانها، شناسایی، آموزش و مدیریت موثر کارکنان دارای اهمالکاری متوسط تا شدید پیشنهاد میگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات